Thursday, November 22, 2007

Slender West Lake Yangzhou